Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
Castilo v.o.f. gevestigd te Opmeer


1.    Levering en transport

1.1  Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij.

1.2  De bestelde goederen reizen voor rekening en risico van Castilo. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra die de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

1.3  De wederpartij dient, indien bij aflevering van een zending een beschadiging wordt geconstateerd, ofwel de zending te weigeren, ofwel binnen 24 uur vervoer-schade te melden bij Castilo.

1.4  Reclames op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen aan Castilo te worden gerapporteerd. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalings- verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

1.5  Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

1.6  Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.7   Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

1.8   Eventuele specifieke wensen van de cliënt inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de cliënt verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

1.9 De hierboven genoemde regels 1.1 t/m 1.8 gelden alleen voor Nederland.

2.     Aanbiedingen

2.1   Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, steeds vrijblijvend.

2.2   Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3   Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten ons niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding zullen wij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis stellen.

2.4   Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, steeds vrijblijvend.

2.5   In geval van verhoging van 1 of meer der kostprijsfactoren i.c. prijsverhoging door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belasting of heffingen, door de overheid opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.     Garantie

3.1   Er wordt 5 jaar garantie verleend op technische constructie van het meubilair. Geen garantie wordt verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik, en de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

3.2   De garantie vervalt, indien door de wederpartij, en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

3.3   De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of de doorhem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

3.4   Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Castilo allereerst trachten het geleverde te repareren. Castilo sluit evt. aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uit.

3.5   Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig, nakomt, dan is Castilo niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

3.6   Op door derden aan Castilo geleverde onderdelen wordt door Castilo niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Castilo verleend.

4.     Eigendomsvoorbehoud

4.1   Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Castilo tot op het moment van volledige betaling, met begrip van eventuele rente en kosten.

4.2   Geleverde goederen kunnen terstond door Castilo worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Castilo gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden.

4.3   Door Castilo geleverde goederen mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

4.4   Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de tegenpartij of overlijden wanneer de tegenpartij een natuurlijk persoon is, is Castilo gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug tevorderen. Castilo is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zonodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Castilo op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

5.     Betalingen

5.1   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betalingen te geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige ( betalings)korting, op een door ons opgegeven bank- of postbankrekening.

5.2   Betaling wordt door Castilo als eerst als ontvangen beschouwd, zodra dit bedrag is bijgeschreven op 1 van Castilo’s bank of postbank.

5.3   Indien een bestelling slechts gedeeltelijk is geleverd, dient de wederpartij binnen de gestelde betalingstermijn het daarmee overeengekomen gedeelte van de factuur te betalen.

5.4   Indien de wederpartij een door Castilo als terecht bevonden reclame heeft gemaakt, dient hij wel correct geleverde goederen binnen gestelde betalingstermijn te voldoen.

5.5   Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door Castilo rente berekend over het gehele door de wederpartij verschuldigde bedrag van minimaal 1%  per maand of gedeelte daarvan.

5.6   Castilo houdt zich steeds het recht voor contante betaling bij (af)levering te eisen.

5.7   Indien Castilo na het sluiten van de overkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen- ook nadat Castilo een bestelling geheel of gedeeltelijke heeft uitgevoerd – heeft Castilo het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Castilo te bepalen termijn en op wijze zoals door Castilo zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Castilo niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Castilo gesloten overeenkomst verplicht.

5.7   Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Castilo aan een derde ter incasso uit handen isgegeven, worden de gehele bijkomende kosten doorberekend aan de wederpartij.

6.     Overmacht

6.1   Onder overmacht wordt ten deze verstaan: niet toerekenbare niet-nakoming door één der partijen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

6.2   Ingeval Castilo door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Castilo het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de oude overeenkomst te laten vervallen en vervolgens, op het moment dat de omstandigheid die de overeenkomst oplevert zich niet meer voordoet, een nieuwe overeenkomst tot stand te brengen. Dit zonder dat Castilo tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

6.3 Als door overmacht een bepaald product niet voor handen is mag Castilo een vergelijkbaar product toepassen.

6.4   Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.5   Castilo is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

6.6   De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

7.     Onvoorziene omstandigheden

7.1   Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.

8.     Aansprakelijkheid

8.1   De aansprakelijkheid van Castilo terzake van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

8.2   Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect , waaronder schade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

9.     Intellectuele eigendom

9.1   De wederpartij is gehouden Castilo te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke ten laste van Castilo mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Castilo terzake schending van rechten, waaronder onder meer octrooi- en auteursrechten, de gebruikelijke gegevens of modellen en dergelijke, welke ons door of vanwege de wederpartij voor de uitvoering van enige opdracht aan Castilo zijn verstrekt.

Bovendien is Castilo gerechtigd ingeval van aanspraak wegens schending van rechten de verwerking of de vervaardiging en/of levering terstond te staken.

10.    Bewijs

10.1  Behoudens tegenbewijs zijn terzake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Castilo beslissend.

11.    Recht

11.1  Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands Recht bij uitsluiting van toepassing. Alle geschillen- kort geding en voorlopige beslaglegging daaronder begrepen – die ontstaan naar aanleiding van de in het vorig lid bedoelde overeenkomsten zullen door de bevoegde rechter te Alkmaar worden berecht, tenzij Castilo er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde rechter te onderwerpen, behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter volgende de wet.

12.     Algemeen

12.1   Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten, alle leveringen van goederen en/of diensten, alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of al dan niet nadere overeenkomsten van welke aard dan ook door of met Castilo. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering overeenkomst of handeling waarbij zij zijn gemaakt.

12.2  In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Castilo. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Castilo een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

12.3   Onderhavige voorwaarden hebben ten alle tijde voorrang op de door de cliënt gehanteerde eigen voorwaarden, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

12.4  Zonder uitdrukkelijke toestemming worden door Castilo geen retourzendingen aanvaard. Geaccepteerde retourzendingen i.v.m. door Castilo gemaakte fouten reizen voor rekening en risico van Castilo. Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Castilo gemaakte fouten, reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, danwel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

12.5  Castilo is gerechtigd om bij de retourzendingen welke niet zijn te wijten aan door Castilo gemaakte fouten, verwerkingskosten in rekening te brengen, met een minimum van €  7,50.